Back to Top

Tandartspraktijk

Y. Wortel

Versie 2.0, juni 2018

Privacyverklaring Tandartspraktijk Y. Wortel

 Met de invoering van de nieuwe privacy wetgeving per 25 mei 2018 hebben wij onze bestaande privacy maatregelen getoetst en waar nodig aangepast. Uitgaande van deze wet waarbij uw privacy wordt gewaarborgd hanteren wij onze kernwaarden.

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is om u op een juiste wijze te kunnen behandelen en voor een juiste administratieve afwikkeling te kunnen zorgen.

 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

 • Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de behandeling te kunnen completeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 • Beveiligen: Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens gebruiken.

 • Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

 In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij onze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Op het moment dat u zich bij ons inschrijft, vragen wij de door ons benodigde gegevens bij u op, inclusief een medische vragenlijst.

 • Behandeling in onze praktijk: De gegevens die we bij inschrijving aan u vragen, zijn voor ons nodig om afspraken voor controle of behandeling met u te kunnen maken en om u op een juiste wijze te kunnen behandelen. Ook gebruiken wij deze gegevens voor de juiste administratieve en financiële afhandeling van de door u genoten behandeling en om u de nota ten behoeve van uw zorgverzekeraar te kunnen verstrekken.

 • Uw medisch dossier: De medische gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in uw dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen.

 • Verbeteren van onze dienstverlening: Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of u ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via mail aan ons heeft toegezonden of via een klanttevredenheidsenquête heeft ingediend.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan hiervoor genoemde activiteiten gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Op welke grondslagen maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hiervoor genoemde activiteiten die verband houden met uw behandeling en administratieve afwikkeling gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de activiteiten die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de activiteiten die gericht zijn op het gebruik van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;
 • Wettelijke verplichting: voor de activiteiten die gericht zijn op het gebruik van uw medische gegevens en het bijhouden van uw dossier, hebben wij een wettelijke grondslag.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons beschikbaar zijn gesteld om te gebruiken. Dit zijn de volgende gegevens:

 

 • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres een woonplaats;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw zorgverleners of apotheek;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens en factuuradres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Beveiliging

Wij vinden de bescherming van uw gegevens erg belangrijk en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin de wet anders voorschrijft.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor het gegevensgebruik in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Tandartspraktijk Y. Wortel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op het gebruik van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Tandartspraktijk Y. Wortel wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

 

Contact

Tandartspraktijk Y. Wortel
Tiranastraat 21
IJsselstein
030-6875539
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.